Passende zorg bij zwangerschap

Terug naar het overzicht

Wetenschappelijke inzichten kunnen verloskundigen helpen bij het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg. Verloskundigen ervaren soms belemmeringen bij het verzamelen en interpreteren van wetenschappelijke kennis.

Looptijd: 1 mei 2018 - 31 december 2021
Financiering: Zuyd Hogeschool, Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA

Over het onderzoek

Het toepassen van wetenschappelijke inzichten door verloskundigen speelt een belangrijke rol in de zorg, bijvoorbeeld bij het geven van voorlichting en het toepassen van gezamenlijke besluitvorming. Maar ook in het overleg met andere zorgprofessionals over regionale zorgafspraken of richtlijnen speelt wetenschappelijke kennis een rol. Met dit project beogen we een gezamenlijke kennisinfrastructuur te ontwikkelen waarin verloskunde academies samen met de KNOV, verloskundigen ondersteunen met up to date kennis uit de literatuur en uit Nederlandse verloskundigenpraktijken.

van de behoeften van gebruikers een product ontwikkeld, uitgeprobeerd en aangepast op basis van de ervaringen (Rapid Prototyping). 

Ten eerste zijn er factsheets ontwikkeld over verloskundige onderwerpen, en ten tweede is er een onderwijsprogramma ontwikkeld waarin zowel de factsheets, als belangrijke vaardigheden voor het verzamelen, interpreteren en toepassen van wetenschappelijke inzichten aan bod komen. Er zijn twee factsheets ontwikkeld die op de website van de KNOV beschikbaar zijn gesteld voor de beroepsgroep. De 38 verloskundigen die de factsheets hebben geëvalueerd zijn positief over de opzet van de factsheets en over de bruikbaarheid voor hun dagelijkse praktijk.

Voor beide factsheets is gebruik gemaakt van het verloskundig databestand VeCas. Tijdens het project is VeCaS uitgebreid met 11 verloskundigenpraktijken uit het stage-netwerk van de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG). Met 35 ongeveer 50 deelnemende praktijken is er nu een goede spreiding over Nederland en is de representativiteit van de data verbeterd. AVM en AVAG hebben inmiddels gezamenlijk het onderhoud en gebruik van VeCaS in beheer.

Het ontwikkelde programma was een ‘Blended Practice Community’ (BPC), dat wil zeggen een mengvorm van face-to-face en online groepsbijeenkomsten en een individuele e-learning. Deze BPC’s zijn in drie ronden uitgevoerd met verschillende thema’s, waaraan in totaal 58 verloskundigen hebben deelgenomen in 8 groepen. Deelnemende verloskundigen waardeerden de BPC met een ruime 8. Voor het meten van een eventuele toename van vaardigheden met wetenschappelijk literatuur werd een bestaande vragenlijst aangepast voor gebruik onder verloskundigen. Deze vragenlijst (de FAME) kon geen toename in wetenschappelijke vaardigheden aantonen na deelname aan één BPC, waarschijnlijk omdat deelnemers maar een deel van deze vaardigheden trainden in een BPC.

Opbrengst

In de eindfase van het project heeft evaluatie plaatsgevonden. Het ontwikkelde format van factsheets en de draaiboeken voor BPC’s vormen een geschikt startpunt voor een kennisinfrastructuur waarin de verloskundige academies samenwerken met de KNOV. De projectgroep heeft daarvoor in grote lijnen de inhoud van een aantal te ontwikkelen BPC’s en factsheets vastgesteld, die samen met de al ontwikkelde BPC’s een deskundigheidbevorderings-pakket voor verloskundigen kunnen vormen.

Publicaties