Academie Verloskunde Maastricht

Stichting Bijzondere Voorzieningen Moederschapszorg

De stichting is in 1932 opgericht onder de naam 'Stichting Kapelfonds'. De Stichting is als algemeen nut beogende instelling (ANBI) geregistreerd onder de naam Stichting Bijzondere Voorzieningen Moederschapszorg (SBVM). De statuten zijn, na wijzigingen in 1994 en 2003, voor de laatste keer gewijzigd in 2013. De SBVM voert ook de doelstellingen uit van het Dr. Meulemanfonds, in het bijzonder het financieel ondersteunen van studenten van de AVM. Het bestuur van laatstgenoemd fonds vormt een personele unie met het bestuur van SBVM.

Naam

Stichting Bijzondere Voorzieningen
Moederschapszorg

RSIN

8042.40.401

Doelstelling

De doelstelling van Stichting Bijzondere Voorzieningen Moederschapszorg:
a. De ondersteuning van de verloskundige zorg in Limburg in de meest breedste zin des woords.
b. Het beheer van het kistorisch erfgoed, dat aan de stichting is of zal worden overgedragen door de R.K. Stichting Moederschapszorg, gevestigd te Maastricht.

Bestuur

  • M.T.P. Hofman-Ruijters, voorzitter
  • J.K. Sistermanns, penningmeester
  • J.H.M. van Binsbergen, algemeen bestuurslid
  • H.P.M. Nelissen, algemeen bestuurslid

Alle bestuursvergaderingen worden bijgewoond door prof. dr. Marianne Nieuwenhuijze, lector/hoogleraar van de Academie Verloskunde Maastricht. Zij treedt in dezen op als adviseur van het bestuur. Haar expertise is noodzakelijk ter beoordeling van de kwaliteit en de doelmatigheid van de diverse projecten. 

(Voor de functie van secretaris staat momenteel nog een vacature open)

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vacatiegelden, noch onkostenvergoeding. Zij oefenen hun werkzaamheden belangeloos uit.

Hoofdlijnen actueel beleidsplan

Het beleid van de stichting is erop gericht om uitvoering te blijven geven aan de doelstellingen van de stichting. 
Daarnaast zal ook in de toekomst financiële ondersteuning verleend worden aan de verloskundige opleiding van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo te Suriname teneinde deze naar een hoger niveau te brengen. In deze aangelegenheid wordt de stichting geadviseerd door prof.dr. G.G.M. Essed, emeritus hoogleraar Gynaecologie Universiteit Maastricht.

Financiële verantwoording

Met ingang van 2021 worden de financiële en overige gegevens gepubliceerd door middel van een standaard formulier, zoals door de Belastingdienst voor ANBI's voorgeschreven. Dit standaardformulier biedt uitgebreide informatie over de stichting. Zie voor dit formulier de link hieronder. De jaarrekening van de SBVM ligt eveneens ter inzage bij het secretariaat.

Standaardformulier Publicatieplicht ANBI algemeen St. Bijzondere Voorzieningen Moederschapszorg (PDF)

Postadres

Universiteitssingel 60
6229 ER Maastricht

Voor meer informatie en contact: