Academie Verloskunde Maastricht

Stg. Bijz. Voorzieningen

Stichting Bijzondere Voorzieningen Moederschapszorg
(RSIN 8042.40.401)

De stichting is in 1932 opgericht onder de naam 'Stichting Kapelfonds'. De Stichting is als algemeen nut beogende instelling (ANBI) geregistreerd onder de naam Stichting Bijzondere Voorzieningen Moederschapszorg. De statuten zijn, na wijzigingen in 1994 en 2003, voor de laatste keer gewijzigd in 2008.

Postadres:


Universiteitssingel 60
6229 ER Maastricht
E-mail secretariaat: brenda.nieuwenhuizen@zuyd.nl

Doelstelling:

De ondersteuning van de verloskundige zorg in Limburg in de meest brede zin des woords en het beheer van het historisch erfgoed van de R.K. Stichting Moederschapszorg, gevestigd te Maastricht.

Hoofdlijnen actuele beleidsplan:


In 2017 zal evenals in voorgaande jaren het beleid van de Stichting erop gericht zijn om uitvoering te blijven geven aan de doelstellingen van de Stichting.

In voorgaande jaren werd een bedrag van ruim € 30.000 besteed aan renteloze leningen aan verloskundigen in opleiding.

Daarnaast zal gedurende 2017 een wezenlijke bijdrage, € 30.000, aan Academie Verloskunde Maastricht Zuyd gegeven worden  om een 4-tal veelbelovende studenten/pas afgestudeerde verloskundigen financieel te ondersteunen in hun promotietraject.

Evenals in het recente verleden zal ook in 2017 financiële ondersteuning verleend worden aan de verloskundige opleiding van het Academisch Ziekenuis Paramaribo te Suriname teneinde deze naar een hoger niveau te brengen.  In deze aangelegenheid wordt de Stichting geadviseerd door  Prof.Dr. G.G.M. Essed, emeritus hoogleraar Gynaecologie Universiteit Maastricht.

Bestuurssamenstelling (peildatum 31-12-2015):
Mevrouw M.T.P. Hofman-Ruijters, voorzitter
Drs. J.H.M. van Binsbergen
Mr. drs. H.P.M. Nelissen
Drs. J.K. Sistermanns

Beloningsbeleid:
De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding, noch enige onkostenvergoeding. Zij oefenen hun werkzaamheden geheel belangeloos uit.

Balans/staat van baten en lasten per 31-12-2016:

Vaste activa              592.000         Eigen vermogen  588.000
Liq. middelen              89.000          Kortl. schulden     93.000
                                 ------------                                  -------------
                                 681.000                                      681.000

Exploitatiekosten            5.400
Fin. baten/lasten             3.200
                                      ---------
Resultaat                   -/-  2.200