Doelstelling

De doelstelling van het lectoraat richt zich op het verder ontwikkelen van het onderzoekscentrum Midwifery Science door het doen van onderzoek om het evidence-based handelen van verloskundigen te versterken en zorginnovaties te ontwikkelen voor een gezonde start van nieuw leven. Daarnaast wil het lectoraat ook een bijdrage leveren aan de verwetenschappelijking van het verloskundige onderwijs.

Onderzoek vanuit onderzoekscentrum Midwifery Science

Het onderzoek concentreert zich rondom twee programmalijnen. In de programmalijn Evidence-based handelen wordt gewerkt aan de onderbouwing van verloskundige interventies die de uitkomsten voor moeder en kind verbeteren. In de programmalijn Zorginnovaties voor een gezonde start is de focus vooral gericht op de sociale verloskunde met aandacht voor het bereiken van diverse groepen cliënten, het toerusten van zorgprofessionals met passende competenties en/of tools en het bijdragen aan de inrichting van een verbinding tussen het medische en sociale domein voor a.s. ouders en professionals.

Samenwerking wordt gezocht met de andere lectoraten binnen het Kenniscentrum Gezonde en Rechtvaardige Samenleving, met de onderzoekgroepen/lectoraten van de andere opleidingen Verloskunde, met universiteiten in binnen- en buitenland en met kennisinstituten.

Verwetenschappelijking van het verloskundig onderwijs

Het lectoraat Midwifery Science levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de wetenschappelijke leerlijnen van de bacheloropleiding Verloskunde. Onderzoekers van het lectoraat verzorgen onderwijs in de bachelor- en masteropleidingen en in de cursussen en trainingen die door de Academie Verloskunde Maastricht aan het werkveld worden aangeboden. Daarnaast participeren docenten en studenten van de AVM in onderzoeksprojecten van het lectoraat. Docenten en onderzoekers zijn een rolmodel en zorgen voor kenniscirculatie van onderzoeksresultaten en onderwijs. Dit draagt bij aan het opleiden van verloskundigen met wetenschappelijke competenties, die vanuit hun medische deskundigheid, hun gedegen professionaliteit en zelfstandige beslissingsbevoegdheid kunnen functioneren in complexe situaties. Verloskundigen die zijn toegerust voor een veranderende wereld en zorgdragen dat zij op een functionele en onderbouwde manier vormgeven aan hun verloskundig handelen en aan innovaties in de zorg.