Doelstelling

De doelstelling van het lectoraat is tweeledig. Enerzijds richt het lectoraat zich op het inrichten van een onderzoekscentrum Midwifery Science. Anderzijds heeft het lectoraat als doel een bijdrage te leveren aan de verwetenschappelijking van het verloskundige onderwijs.

Inrichten van een onderzoekscentrum Midwifery Science

Een krachtige onderzoeksomgeving voor het ontwikkelen van het kennisdomein Midwifery met daaraan verbonden de aanstelling van een leerstoel Midwifery. Het biedt een inspirerende omgeving waarin een groeiend aantal studenten en docenten competenties ontwikkelen op het gebied van onderzoek. Binnen het onderzoekscentrum wordt kennis gegenereerd via toegepast en fundamenteel onderzoek in nauwe samenwerking met het werkveld en met nationale en internationale partners op het gebied van onderzoek en midwifery. Doel van het onderzoek is de (aanstaande) professionals in de verloskundige zorg te ondersteunen met nieuwe kennis en hen toe te rusten voor een steeds betere zorgverlening. Dat komt uiteindelijk ten goede aan moeder en kind.

Verwetenschappelijking van het onderwijs

Het lectoraat Midwifery Science levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de wetenschappelijke leerlijn van de bacheloropleiding Verloskunde. Onderzoekers van het lectoraat verzorgen onderwijs in de bachelor- en masteropleidingen en in de cursussen en trainingen die door de Academie Verloskunde Maastricht worden aangeboden. Daarnaast participeren docenten van de AVM in onderzoeksprojecten van het lectoraat. Hierdoor vervullen docenten en onderzoekers een rolmodel en vindt er kenniscirculatie plaats van onderzoeksresultaten en onderwijs. Dit draagt bij aan het opleiden van verloskundigen met wetenschappelijke competenties. Zij kunnen vanuit hun medische deskundigheid, hun gedegen professionaliteit en zelfstandige beslissingsbevoegdheid functioneren in complexe situaties. Verloskundigen die zijn toegerust voor een veranderende wereld en zorgdragen dat zij op een functionele en onderbouwde manier vormgeven aan hun handelen en aan innovaties in de zorg.