Academie Verloskunde Maastricht

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

A. Algemene bepalingen

A 1. Definities
A.1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Afnemer:
degene die met Zuyd een Overeenkomst heeft gesloten; een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon;

Bedrag:
de geldsom die verschuldigd is voor een Opleiding, advies, onderzoek, consultancy;

Deelnemer:
een natuurlijk persoon die aan een Opleiding deelneemt;

Diensten:
werkzaamheden die Zuyd in opdracht en|of ten behoeve van Afnemer verricht, zoals onder meer adviezen, onderzoek, consultancy of Opleidingen;

Opleiding:
alle door of in opdracht van Zuyd verzorgde of georganiseerde opleidingsprogramma’s, cursussen, trainingen of workshops;

Examen:
Een door of in opdracht van Zuyd af te nemen toetsing, behorende bij een Opleiding;

Overeenkomst:
een schriftelijke afspraak tussen Zuyd en Afnemer, waarbij Zuyd zich verplicht aan Afnemer een of meer Diensten te leveren tegen betaling van de daarvoor geldende vergoeding door Afnemer;

Zuyd:
de Stichting Hogeschool Zuyd, statutair gevestigd te Heerlen;

A.1.2 Wanneer in deze algemene voorwaarden sprake is van mededelingen die schriftelijk moeten worden gedaan, wordt daaronder ook verstaan een mededeling per e-mail of telefax .

A.1.3 De bepalingen van dit algemene onderdeel A zijn van toepassing naast de bepalingen van de bijzondere onderdelen B en C. De bepalingen van de bijzondere onderdelen B en C gaan vóór de algemene bepalingen A.

A 2. Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten van Zuyd.
2. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Afnemer zijn uitdrukkelijk niet van toepassing

A 3. Totstandkoming van de Overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke of  on line inschrijving, of bij schriftelijke verlening van opdracht en de aanvaarding daarvan door Zuyd.

A 4. Wijzigingen
Wijzigingen en|of aanvullingen van|op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig, als deze schriftelijk door beide partijen zijn vastgelegd.

A 5. Tarieven
1. Levering van Diensten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst door Zuyd gehanteerde tarieven.
2. Gehanteerde tarieven zijn exclusief omzetbelasting en eventueel andere heffingen en administratie- en verzendkosten.  Opleidingen zijn vrijgesteld van omzetbelasting (zie ook artikel B.2)
3. Zuyd behoudt zich het recht voor tarieven te wijzigen. Gewijzigde tarieven gelden vanaf het moment waarop deze door Zuyd worden ingevoerd en hebben geen invloed op reeds bestaande Overeenkomsten.
4. Betaling in termijnen is slechts mogelijk, indien dit uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen.

A 6. Facturering en betaling
1. Zuyd factureert Diensten bij aanvang van de Diensten.
2. Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum op een door Zuyd aangewezen bank- of rekeningnummer.
3. De betalingstermijn als bedoeld in het tweede lid is een fatale termijn. Bij een niet tijdige betaling is Afnemer in verzuim en is Zuyd gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente in rekening te brengen.
4. Afnemer is ook verplicht eventuele (buiten)-gerechtelijke incassokosten te betalen. De buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15 % van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 40,00 euro (exclusief BTW).

A 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
1. Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom en soortgelijke rechten, zoals(naburige rechten, databankrechten en rechten tot bescherming van knowhow en vertrouwelijke bedrijfsinformatie), van toepassing op door Zuyd aan Afnemer geleverde Diensten, komen uitsluitend toe aan Zuyd of aan licentiegevers van Zuyd.
2. Afnemer erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk op deze rechten onthouden.
3. Het is Afnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zuyd enig door Zuyd geleverde resultaat van geleverde Diensten, waaronder les- en Opleidingsmateriaal of andere documentatie, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

A 8. Nakoming en ontbinding
1. Indien Zuyd of Afnemer toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, kan de andere partij hem in gebreke stellen. De ingebrekestelling geschiedt schriftelijk per aangetekende brief, waarbij aan de nalatige partij een redelijke termijn wordt gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen. Deze termijn is een fatale termijn. Indien nakoming binnen deze termijn uitblijft, is de nalatige partij in verzuim. De nalatige partij is echter onmiddellijk in verzuim als nakoming van de desbetreffende verplichtingen, anders dan door overmacht, binnen de overeengekomen termijn reeds blijvend onmogelijk is. De andere partij is naar keuze bevoegd:
a. tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan;
b. nakoming van de Overeenkomst te vorderen, tenzij de desbetreffende partij uitdrukkelijk en  schriftelijk met de niet-nakoming heeft ingestemd.
2. Zuyd heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke kennisgeving zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:
1. Afnemer  Diensten heeft gebruikt in strijd met de daarvoor geldende gebruiksrechten of gebruiksbeperkingen en|of enig intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot die Diensten heeft geschonden;
2. aan Afnemer surseance van betaling wordt verleend of  in staat van faillissement wordt verklaard.
3. Artikel B.4  is onverminderd van toepassing.

A 9. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. De partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen is tegenover de andere partij aansprakelijk voor de door de andere partij geleden dan wel te lijden schade. Hij vrijwaart de andere partij voor eventuele aanspraken van derden op vergoeding van schade als gevolg van het voornoemde tekortschieten.
2. De hoogte van de aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade tot maximaal het voor die Diensten bedongen Bedrag.
3. Afnemer vrijwaart Zuyd voor alle aanspraken van derden voor door Zuyd verrichte werkzaamheden en/of Diensten.

A 10. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen, daaronder begrepen die welke door slechts één der partijen als zodanig wordt beschouwd, die naar aanleiding van of in verband met de uitleg of de tenuitvoerlegging van deze bepalingen of de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement  Maastricht, voor zover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.


B. Opleidingen, cursussen, trainingen en workshops


B 1. Inschrijving
1. Inschrijving dient te geschieden tenminste 10 dagen voor aanvang van de Opleiding.
2. Zuyd behoudt zich het recht voor  een inschrijving voor een Opleiding als bedoeld in A.3 zonder opgave van redenen te weigeren.
3. Zuyd behoudt zich het recht voor in geval van onvoldoende inschrijvingen een Opleiding af te gelasten dan wel Opleidinggroepen samen te voegen. Zuyd zal Afnemer daarvan tijdig op de hoogte stellen.

B 2. Koop op afstand
1. Indien Afnemer een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf en er sprake is van koop op afstand als bedoeld in artikel 7:46a Burgerlijk Wetboek, geldt tevens het bepaalde in artikel B2, tweede lid.
2. Afnemer heeft, in afwijking van artikel B3, het recht om gedurende zeven werkdagen nadat de Overeenkomst tot stand  is gekomen, de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Dit dient Afnemer te doen door middel van een schriftelijke mededeling gericht aan Zuyd, die Zuyd binnen de in de vorige zin genoemde termijn moet hebben bereikt.

B 3. Tarieven en betaling
1. De tarieven die door Zuyd voor een Opleiding   worden gehanteerd zijn vrijgesteld van  omzetbelasting en inclusief administratiekosten.
2. In afwijking van artikel A6. is het door Afnemer aan Zuyd verschuldigde Bedrag  bij vooruitbetaling verschuldigd en dient tenminste een week voor de aanvang van de Opleiding op het op de factuur aangegeven bankrekeningnummer van Zuyd te zijn bijgeschreven. Bij niet-tijdige betaling als bedoeld in de vorige zin heeft Zuyd het recht om een Afnemer de toegang tot de Opleiding te weigeren.

B 4. Annulering
1. Annulering door Afnemer van zijn deelname aan een Opleiding is uitsluitend rechtsgeldig indien deze schriftelijk, per telefax of e-mail gebeurt. Bij schriftelijk annuleren is de datum van de poststempel beslissend voor het tijdstip van annulering. Bij annulering per telefax of e-mail is het tijdstip van ontvangst van de telefax of het e-mailbericht door Zuyd beslissend voor het tijdstip van annulering.
2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, kan Afnemer tot uiterlijk vier weken voor aanvang van een Opleiding kosteloos annuleren. In geval van annulering binnen vier tot twee weken voor aanvang van een Opleiding is Afnemer 25% van het Bedrag verschuldigd. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de Opleiding is Afnemer het volledige Bedrag verschuldigd.
3. Als een Deelnemer niet in staat is een Opleiding bij te wonen, is Afnemer bevoegd voor aanvang van die Opleiding een vervanger aan de Opleiding te laten deelnemen, nadat de coördinator van de Opleiding hiertoe toestemming heeft gegeven en onder de voorwaarde dat de vervanger de gehele Opleiding volgt.

B 5. Tussentijdse beëindiging (ontbinding)
1. Behalve door overmacht is tussentijdse beëindiging van de inschrijving door Afnemer alleen mogelijk na het einde van het tweede jaar, voor zover het een Opleiding betreft die een studieduur kent van minimaal 2,5  jaren. Het bepaalde in artikel A.10 blijft van toepassing.
2. De beëindiging dient schriftelijk te gebeuren met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. In geval van tussentijdse beëindiging zal Zuyd de reeds betaalde bedragen door Afnemer, die bedoeld zijn voor de periode ná de beëindigingdatum, restitueren, onder aftrek van een vergoeding voor administratieve kosten van 10% van het te restitueren Bedrag.
3. De Opleiding kan afwijken van de in het  eerste en tweede lid genoemde termijnen, als Afnemer door aantoonbare overmacht (bv. langdurige en|of ernstige ziekte) niet in staat is aan de studie deel te nemen. Een verzoek tot zo’n ontheffing gebeurt door middel van een aangetekend schrijven, vergezeld van bewijsmateriaal van de overmachtsituatie.

B 6. Inhoud Opleiding
1. Het programma van een Opleiding staat beschreven in het meest recente voorlichtingsmateriaal van Zuyd dat op een bepaalde Opleiding betrekking heeft. Zuyd behoudt zich het recht voor wijzigingen in de Opleiding aan te brengen. Zuyd zal Afnemer daarvan tijdig op de hoogte stellen.
2. Alle van of namens Zuyd in het kader van een Opleiding door Afnemer verkregen informatie en (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van Afnemer|Deelnemer.
3. Zuyd behoudt zich het recht voor het tijdstip, locatie en plaats van de Opleidingbijeenkomsten te wijzigen. Zuyd zal Afnemer daarvan tijdig op de hoogte stellen. Zuyd behoudt zich het recht voor aangekondigde docenten te vervangen.
4. Het is Afnemer|Deelnemer niet toegestaan op basis van de door Zuyd verzorgde Opleiding ontwikkelde leerplannen en het daarbij behorende lesmateriaal zelf, dan wel in samenwerking met derden, een soortgelijke Opleiding te ontwikkelen of te geven zonder schriftelijke toestemming van Zuyd.
5. Zuyd zal voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van de Opleiding zorgdragen. Eventuele klachten over de (kwaliteit) van de Opleiding dienen schriftelijk en met een duidelijke omschrijving, binnen tien dagen na ontstaan van de omstandigheden die aanleiding zijn voor een klacht, kenbaar te worden gemaakt aan Zuyd Opleiding en Training, onder vermelding van de Opleidingsnaam.

B 7. Examens
1. Voor zover Examens deel uitmaken van de door Zuyd verzorgde Opleidingen, is het betreffende Examenreglement van toepassing dat door Zuyd aan de Deelnemers zal worden verstrekt.
2. Als Examens door derden worden afgenomen, zal Zuyd zich inspannen de Deelnemers tijdig over  de gehanteerde Exameneisen te informeren.
3. Deelnemers aan een Opleiding en|of Examen zijn verplicht zich op verzoek van een docenten of een medewerker van Zuyd te legitimeren conform de eisen van de Wet op de identificatieplicht.


C. Onderzoeksopdrachten


C 1. Inhoud
1. Het gebied van het onderzoek wordt bepaald door de in de offerte opgenomen omschrijving van de werkzaamheden, inclusief alle wijzigingen die naderhand in overleg worden aangebracht.
2. In de offerte wordt aangegeven waarin de opgedragen werkzaamheden zullen resulteren: schriftelijk advies, rapport, model, programmatuur, enz.
3. Het onderzoek zal worden uitgevoerd binnen de in overleg met Afnemer  in de offerte vermelde (geschatte) termijn, tenzij dat onmogelijk blijkt. Indien overschrijding van de termijn dreigt, heeft Zuyd de plicht zo spoedig mogelijk met Afnemer te overleggen.
4. Zuyd zal Afnemer op de hoogte stellen van bij het onderzoek onmiskenbaar blijkende tekortkomingen in de overeengekomen onderzoekmethoden en overige bij het onderzoek blijkende bijzonderheden, die naar het oordeel van Zuyd van belang zijn voor opdrachtgever.

C 2. Geheimhouding
Wanneer dit bij het verlenen van de opdracht is overeengekomen, verplicht Zuyd zich tot geheimhouding van de naam van Afnemer, van het feit dat het onderzoek is verricht en van de resultaten van de opdracht.

C 3. Rechten op resultaten
1. Binnen het gebied van het onderzoek heeft de Afnemer het volledige en vrije gebruiksrecht van de resultaten van de opdracht, zoals door Zuyd aan Afnemer verschaft.
2. Gedurende de periode waarin Zuyd Overeenkomstig artikel C.2 tot geheimhouding is verplicht, heeft Zuyd het recht de resultaten van het onderzoek uitsluitend voor zichzelf te gebruiken.

C 4. Eigendom
Rapporten, tekeningen en andere stoffelijke objecten, die het resultaat zijn van opgedragen werkzaamheden, komen toe aan c.q. zijn eigendom van Afnemer, behoudens het auteursrecht van Zuyd.

C 5. Publicatie
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zuyd is het Afnemer niet toegestaan een door Zuyd uitgebracht rapport, advies, model enz. geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken dan wel derden inzicht hierin te verschaffen.