Academie Verloskunde Maastricht

Gewoon gezond zwanger: WazzupMama!

Terug naar het overzicht

Preventie van maternale distress verbetert het emotioneel welzijn van (zwangere) vrouwen en hun (ongeboren) kind op korte en langere termijn.

Begindatum: 1 april 2011
Einddatum: 1 april 2015

Dit project is gestart naar aanleiding van signalen van verloskundigen die wezen op hiaten in deskundigheid om rollen als begeleider en voorlichter rondom maternale distress te vervullen.

Verloskundigen lijken de aangewezen zorgverleners om vrouwen hierin te begeleiden. Met behulp van Intervention Mapping, een model voor systematische interventieontwikkeling, is de interventie ‘WazzupMama!’ ontwikkeld. Een literatuuronderzoek, kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken zijn uitgevoerd. Resultaten waren een overzicht van bestaande interventies, inzicht in de rol van verloskundigen en inzicht in de prevalentie en factoren van maternale distress bij zwangeren. Deze resultaten zijn gebruikt om gedragsveranderingsdoelen onder zwangeren en verloskundigen te definiëren en de interventie ‘WazzupMama!’ verder vorm te geven. Het multidisciplinair onderzoeksconsortium heeft regelmatig gereflecteerd op de voortgang. Tenslotte is de interventie door verloskundigen en zwangere vrouwen getest en geëvalueerd.

Doel

Het hoofddoel van het project was om maternale distress bij zwangere vrouwen te voorkómen of te verminderen. De volgende subdoelen zijn geformuleerd:
• Inzicht vergroten in de behoeften van gezonde zwangere vrouwen en in de factoren die het optreden van maternale distress beïnvloeden;
• Inventariseren van bestaande interventies gericht op preventie van maternale distress;
• Het in kaart brengen van de huidige zorg van eerstelijns verloskundigen bij de preventie van maternale distress;
• De verzamelde evidence bijeenbrengen tijdens de ontwikkeling van de interventie.
• Vaststellen van de effectiviteit van de ontwikkelde interventie.

Relevantie

Het ontwikkelde programma ‘WazzupMama!’ richt zich op verloskundigen en zwangere vrouwen. Verloskundigen hebben een training gevolgd en hebben materialen ontvangen die als hulpmiddel gebruikt kunnen worden bij de begeleiding van zwangere vrouwen met (een vermoeden van) maternale distress. Voor zwangere vrouwen is een interactieve website ontwikkeld, waar vrouwen adviezen en informatie hebben gekregen die afhankelijk is van hun zelf gerapporteerde maternale distress. Ook worden ze gestimuleerd om eventuele maternale distress te bespreken met hun verloskundige, partner, of andere hulpverlener. De kennis uit het project is verspreid via publicaties en presentaties. Ook wordt de interventie ingebed in de opleiding tot verloskundige. Op 3 maart 2016 heeft de onderzoeker Yvonne Fontein haar proefschrift succesvol verdedigd.