Academie Verloskunde Maastricht

Wikken en wegen

Terug naar het overzicht

De betekenis van gewicht en gewichtstoename in de eerstelijns zorg voor zwangere vrouwen.

Internationaal is veel onderzoek gedaan waaruit blijkt dat obese vrouwen een hoger risico hebben op allerlei perinatale complicaties. Het is echter onbekend wat dit betekent voor het risicoprofiel van een zwangere vrouw met overgewicht of obesitas die in de eerste lijn onder controle is. Ook is onduidelijk op welke manier de risicoselectie en de zorg voor deze groep zo optimaal mogelijk ingevuld kan worden. Hetzelfde geldt voor het effect van gewichtstoename tijdens de zwangerschap.

Begindatum: januari 2008
Einddatum: mei 2017

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen hebben we onderzoek gedaan bij zwangere vrouwen die na de intake in aanmerking kwamen voor eerstelijns zorg door verloskundigen. Drie deelonderzoeken zijn gebaseerd op secundaire data-analyses van een dataset afkomstig van de Kempenstudie. De Kempenstudie is een prospectieve cohortstudie in een eerstelijns populatie zwangere vrouwen. Eén onderzoek is gebaseerd op data afkomstig uit het Verloskundig Casusregistratie Systeem, VeCaS. Tot slot hebben we kwalitatief onderzoek gedaan bij eerstelijns verloskundigen.

Doel

Met dit onderzoek beoogden we een wetenschappelijke bijdrage te leveren aan de kennis over gewicht en gewichtstoename bij zwangere vrouwen met als doel de zorg voor de individuele vrouw in de eerste lijn te optimaliseren. Meer bepaald wilden we het voorkomen en de spreiding van gewicht en gewichtstoename bij gezonde zwangere vrouwen weten en wilden we de resultaten van de reguliere zorg door verloskundigen rondom gewicht en gewichtstoename in kaart brengen. Tot slot wilden we meer inzicht krijgen in factoren die de klinische besluitvorming van verloskundigen bij vrouwen met obesitas beïnvloeden.

Relevantie

Obesitas is een actueel probleem, wereldwijd en ook in Nederland. Uit internationale literatuur blijkt dat obesitas gerelateerd is aan ongunstige perinatale uitkomsten. Resultaten van buitenlandse studies zijn echter niet zomaar toepasbaar op de Nederlandse eerstelijns verloskundige zorgverlening. We staan in Nederland voor de uitdaging om inzichten te verwerven over het voorkomen en de consequenties van obesitas in de eerstelijns populatie. Op basis hiervan kan risicoselectie en bijbehorend beleid worden vastgesteld. Deze studie levert een wetenschappelijke bijdrage aan de kwaliteit en de organisatie van de verloskundige zorg voor vrouwen met obesitas. We hebben kennis verworven over de omvang van het probleem, de perinatale uitkomsten van obese vrouwen in zorg bij de eerstelijns verloskundige en over de toepasbaarheid van de richtlijn van het Institute of Medicine betreffende gewichtstoename tijdens de zwangerschap versus een traditionele Nederlandse richtlijn. Dit project heeft geleid tot een proefschrift met een aantal wetenschappelijke publicaties over de bovengenoemde onderwerpen.