Academie Verloskunde Maastricht

Samenwerken bevalt beter

Terug naar het overzicht

Voor goede gezondheidsuitkomsten zijn richtlijnen en protocollen op zichzelf niet voldoende. Voor het verbeteren van de communicatie en samenwerking tussen zorgverleners en tussen zorgverleners en (aanstaande) ouders is het belangrijk te kijken naar de dagelijkse werkelijkheid in de praktijk, waar in veel opzichten al goed samengewerkt.

Begindatum: september 2012
Einddatum: september 2016

Dit onderzoeksproject vult de expliciete samenwerking van het Verloskundig Consortium Limburg aan door te focussen op impliciete communicatie en samenwerking. Onze literatuurstudie gaf een theoretische onderbouwing. Daarna volgde een kwalitatieve etnografische studie met gebruik van video reflexiviteit naar de communicatie en samenwerking tussen medische zorgverleners onderling en tussen medische zorgverleners en (aanstaande) ouders. Dit gebeurde met observaties in ziekenhuizen en verloskundige praktijken en reflectieve groepsbijeenkomsten van de zorgverleners onderling en reflectieve groepsbijeenkomsten samen met (aanstaande) ouders. Onderzoekers, zorgverleners en cliënten zijn co-onderzoekers van de sterktes (en zwaktes) van de dagelijkse communicatie en samenwerking.

Doel

Het doel van het onderzoek is ideeën te ontwikkelen voor vernieuwing en verbetering van de samenwerking in de verloskundige zorg vanuit de bestaande praktijk: exnovatie.

Relevantie

Hoewel in alle Europese landen, inclusief Nederland, de perinatale mortaliteit de afgelopen jaren is gedaald, is deze daling in Nederland minder sterk dan in de meeste andere Europese landen. De oorzaak hiervan wordt vaak gezocht in een gebrek aan ‘goede’ communicatie en samenwerking tussen medische professionals onderling. Dit project kijkt juist samen met zorgverleners en ouders naar wat ‘goed’ gaat in de communicatie en samenwerking en hoe we dit uit kunnen breiden. Naast vernieuwing van de verloskundige zorgpraktijk geeft dit onderzoek inzicht in gezamenlijk leren door zorgverleners uit diverse disciplines en cliënten en draagt het bij aan theorievorming over communicatie en samenwerking. Dit wordt ingebracht in het onderwijs.
Het project leidt tot een proefschrift met internationale publicaties over de literatuurstudie, de kwalitatieve bevindingen en de ervaringen en mogelijkheden van de gebruikte methode van exnovatie door video-reflexiviteit.