Academie Verloskunde Maastricht

Samen voor Gezondheid: positieve start voor aanstaande moeders en kinderen

Terug naar het overzicht

Innovatie en kennisontwikkeling voor en door professionals in Zuid-Limburg en Groningen

Het creëren van gelijke kansen bij de start van het leven staat hoog op de Nederlandse agenda maar is nog niet gerealiseerd. Verschillen in perinatale uitkomsten worden veroorzaakt door cumulatie van medische én niet-medische risico’s. Armoede en achterstand hebben een substantieel effect op perinatale uitkomsten. Dit effect lijkt zwaarder te wegen bij Nederlandse zwangeren zonder migratieachtergrond. Juist in Groningen en in Limburg is vaker sprake van de combinatie zwangeren zonder migratieachtergrond en armoede.

Begindatum: 1 september 2020
Einddatum: 31 augustus 2022

Trefwoord

geboortezorg, sociale domein, kwetsbare zwangere vrouwen, sociale verloskunde, Zuid-Limburg, Groningen

Om bovenstaand probleem het hoofd te bieden wordt gepleit voor een uitbreiding van de medisch-verloskundige zorg voor kwetsbare zwangere vrouwen met sociale en welzijnszorg: sociale verloskunde. Deze ontwikkeling wordt niet eenduidig, landelijk gestuurd maar krijgt regionaal vorm. Dit resulteert in variatie van zorg voor kwetsbare zwangere vrouwen zoals een diversiteit aan screeningsinstrumenten voor identificatie van kwetsbaarheid en bemoeilijkte samenwerking rondom doorgeleiding van kwetsbare zwangere vrouwen naar het sociale en welzijnsdomein dat per gemeente anders is georganiseerd.

In een actieonderzoek werken we aan het ontwikkelen van een aanpak in Zuid-Limburg en het evalueren en monitoren we deze aanpak en de, reeds geïmplementeerde, aanpak in Groningen.

De aanpak Zuid-Limburg bestaat uit het optimaliseren van de verloskundige anamnese en het toepassen van Positieve Gezondheid tijdens het spreekuur. Daarnaast organiseren we voor verloskundigen en sociaal werkers één aanspreekpunt voor doorgeleiding van kwetsbare (zwangere) vrouwen bij de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). De samenwerking tussen verloskundig en sociaal domein wordt aangevuld met zorgpaden. 

De aanpak Groningen is de werkwijze 'Risicosignalering kwetsbare zwangeren', bestaande uit het afnemen van de ALPH-NL tijdens het eerste consult en het gebruik van zorgpaden of telefonische ondersteuning JGZ.

Doel

Doel van dit project is om samen met professionals uit de geboortezorg en het sociale domein kennis te ontwikkelen en te delen over twee verschillende aanpakken gericht op zorg voor kwetsbare zwangere vrouwen. Dit doen we in Zuid-Limburg en Groningen waar de populatie van overwegend Nederlandse vrouwen zonder migratieachtergrond met een verhoogde kans op achterstand en armoede vergelijkbaar is. We richten ons daarbij op twee - door het werkveld gesignaleerde – belangrijke vraagstukken: het identificeren van kwetsbare zwangere vrouwen enerzijds en het organiseren van een goede doorgeleiding naar en samenwerking met het sociale domein indien relevant, anderzijds.

Vraagstelling / Hypothese

Wat zijn de opbrengsten van twee multidisciplinaire zorgaanpakken bij kwetsbare zwangere vrouwen voor 1) het identificeren van kwetsbare zwangere vrouwen en 2) de doorgeleiding naar het sociale domein met JGZ als één/vast aanspreekpunt, inclusief 3) de toepasbaarheid en bruikbaarheid van deze aanpakken vanuit het perspectief van cliënten en professionals?