Academie Verloskunde Maastricht

Stg. Bijz. Voorzieningen

De stichting stelt zich het volgende ten doel:
de ondersteuning van de verloskundige zorg in Limburg in de meest brede zin des woords en het beheer van het historisch erfgoed van de R.K. Stichting Moederschapszorg, gevestigd te Maastricht.

In de laatste jaren heeft de stichting een materële bijdrage geleverd aan de Academie Verloskunde Maastricht door:

sponsoring van een gedenkboek bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de AVM;

het ter beschikking stellen van een aantal renteloze leningen aan de AVM ten behoeve van daarvoor in aanmerking komende studenten.

In 2012 en 2013 was met deze laatste activiteit een bedrag gemoeid van
€ 20.000 respectievelijk € 12.000.

De stichting is in 1932 opgericht onder de naam 'Stichting Kapelfonds'. De Stichting is als algemeen nut beogende instelling (ANBI) geregistreerd onder de naam Stichting Bijzondere Voorzieningen Moederschapszorg. De statuten zijn, na wijzigingen in 1994 en 2003, voor de laatste keer gewijzigd in 2008.
Het bestuur bestaat uit de volgende leden (peildatum 31-12-2015):

Mevrouw M.T.P. Hofman-Ruijters, voorzitter
Drs. J.H.M. van Binsbergen
Mr. drs. H.P.M. Nelissen
Drs. J.K. Sistermanns

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding, noch enige onkostenvergoeding. Zij oefenen hun werkzaamheden geheel belangeloos uit.

Het postadres van de stichting is:
Postbus 1256
6201 BG Maastricht

E-mail: brenda.nieuwenhuizen@zuyd.nl