Academie Verloskunde Maastricht

Selectie

Het vak van verloskundige stelt specifieke eisen aan de persoon. Bij de toelating en selectie staat de vraag centraal: is deze kandidaat in staat om binnen vier jaar tijd de opleiding met goed gevolg te doorlopen.

We hebben uit ervaring en uit wetenschappelijk onderzoek geleerd dat motivatie, cognitief vermogen en persoonlijkheidskenmerken een grote rol spelen bij studiesucces. Daarom selecteren we op adequaat beeld van het verloskundig beroep, motivatie, cognitief vermogen en persoonlijke kenmerken.

Vooropleiding

Kandidaten moeten (volgens de wet) voorafgaand aan de opleiding voldoen aan een adequate vooropleiding. Concreet houdt dit in dat ze moeten beschikken over minimaal een diploma havo met daarin de vakken scheikunde, biologie en wiskunde óf een propedeuse van wo / hbo óf een mbo-niveau 4 diploma.

Diploma's behaald in het buitenland, worden via het NUFFIC door Bureau Inschrijving gewogen en beoordeeld. Hieruit volgt een bindend advies over eventuele toelating. Extra toelatingseis is een goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel schriftelijk als mondeling aantoonbaar door diploma Staatsexamen NT-2 op niveau 2.

Mocht de kandidaat ouder zijn dan 21 en geen adequaat diploma hebben, dan kan ze via een voldoende voor de 21+ toets laten zien dat ze voldoet aan de vooropleidingseisen. Voor deze 21+ toets kan de kandidaat op eigen kosten terecht bij Profiel ASL in Sittard.