Academie Verloskunde Maastricht

Toetsing

De examencommissie en de examinatoren zorgen er samen voor dat tentamens en examens op de juiste manier afgenomen en verwerkt worden. Zij hebben daarin verschillende verantwoordelijkheden.

De examencommissie :

  • wijst de examinatoren aan.
  • stelt richtlijnen en aanwijzingen vast om binnen het kader van de OER de uitslag van tentamens en examens te beoordelen en vast te stellen.  
  • besluit tot extra tentamen- en examenkansen.
  • verlengt de geldigheidsduur van examens. De leden van de examencommissie worden benoemd door de directeur Hedwig Darley.

De examinator (deze rol wordt vervult door alle docenten van de AVM):

  • is verantwoordelijk voor het ontwerpen van tentamens en examens.
  • is verantwoordelijk voor het vaststellen van de uitslag van tentamens en examens.
  • signaleert onregelmatigheden bij tentaminering en examinering.
  • informeert de examencommissie over onregelmatigheden.
  • ziet toe op het naleven van de toetskaders en instructies van examencommissie (en de expertisegroep Beoordelen Professionele Ontwikkeling) . 

De opleidingsmanagers,  Evelien van Limbeek en Vivian Maes, kunnen in bepaalde gevallen de geldigheidsduur van tentamen- en examenresultaten in overleg met de examencommissie voor de start van een curriculum beperken. Als dit het geval is, vind je dit in de OER.

Sancties

Als je op welke manier dan ook fraudeert, zal de examencommissie je sancties opleggen. Bij ernstige fraude wordt dit gedaan door het College van Bestuur. Het college legt ook bij het overtreden van de huisregels sancties op zoals het ontzeggen van de toegang tot gebouwen en terreinen.