Gewicht, gewichtstoename en klinische besluitvorming in een eerstelijns populatie: van evidence tot zorg voor de individuele vrouw.

Terug naar het overzicht

Internationaal is veel onderzoek gedaan waaruit blijkt dat obese vrouwen een hoger risico hebben op allerlei perinatale complicaties. Wat dit echter betekent voor het risicoprofiel van een zwangere vrouw met overgewicht of obesitas in de eerste lijn en hoe de risicoselectie en de zorg voor deze groep vervolgens zo optimaal mogelijk kan ingevuld worden, is nog niet eerder onderzocht. Hetzelfde geldt voor het effect van gewichtstoename tijdens de zwangerschap.

Begindatum: januari 2008
Einddatum: maart 2017

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen hebben we onderzoek gedaan bij zwangeren die na de intake in aanmerking kwamen voor eerstelijns zorg door verloskundigen. Drie publicaties zijn gebaseerd op secundaire analyses van een dataset afkomstig van de Kempenstudie, een prospectieve cohortstudie in een eerstelijns populatie. Eén onderzoek is gebaseerd op data afkomstig uit het Verloskundig Casusregistratie Systeem, VeCaS. Tot slot hebben we een kwalitatief onderzoek gedaan bij eerstelijns verloskundigen dat inzicht biedt in de klinische besluitvorming van verloskundigen rondom cliënten met obesitas.

Doel

Met dit onderzoek wordt beoogd een wetenschappelijke bijdrage te leveren aan de kennis over gewicht en gewichtstoename met als doel de zorg voor de individuele vrouw in de eerste lijn te optimaliseren. Meer bepaald wilden we inzicht krijgen in het voorkomen en de spreiding van gewicht en gewichtstoename bij gezonde zwangeren en in de resultaten van reguliere zorg door verloskundigen in de context van gewicht en gewichtstoename.

Relevantie

Obesitas is een actueel probleem, wereldwijd en ook in Nederland. Uit internationale literatuur blijkt dat obesitas gerelateerd is aan slechtere perinatale uitkomsten. Resultaten van buitenlandse studies zijn echter niet zomaar toepasbaar op de Nederlandse eerstelijns zorgverlening. We staan in Nederland voor de uitdaging om inzichten te verwerven over het voorkomen en consequenties van obesitas in de eerstelijns populatie en op basis hiervan risicoselectie en beleid vast te stellen.